Novinky   Fakta   Jak hrát...   Video   Obrázky   Odkazy   Diskuzní fórum    
  Pravidla Bowlingu  

 

Dobře zpracovaná pravidla můžete nalézt také na adrese http://www.bowlingshop.cz/rubriky/pravidla/WTBA.htm
Další jsou na http://www.kenwoodstrikers.cz/info.htm

Kapitola 1 - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Působnost pravidel
Věškeré mistrovské soutěže bowlingového sportu, vypisované a řízené sekcí bowlingu (dále jen SB) při Českomoravském kuželkářském svazu (dále jen ČMKS), se mohou konat výhradně podle těchto pravidel.

1.2 Výklad, změny a doplňky pravidel
Změny, doplňky a výklad pravidel provádí sekce bowling při ČMKS.

1.3 Soutěžní rok
Soutěžní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku.

1.4 Věkové skupiny
Dorostenci/dorostenky: hráči a hráčky, kteří k termínu 1.ledna roku, ve kterém je pořádána soutěž, nedovrší věku 19 let.
Junioří/juniorky: hráči a hráčky, kteří k termínu 1.ledna roku, ve kterém je pořádána soutěž, dovršili věku 19 let, ale nedovrší věku 23 let.
Muži/ženy: hráči a hráčky, kteří k termínu 1.ledna roku, ve kterém je pořádána soutěž, dovršili věku 23 a více let
Rozpis soutěže stanoví, které věkové skupiny se soutěže mohou účastnit.

1.5 Druhy soutěží
V bowlingovém sportu lze vypisovat mistrovské soutěže pro jednotlivce, dvojice a družstva. Počet členů družstva stanoví rozpis soutěže.

1.6 Rozpis soutěže
Rozpis soutěže stanoví v souladu s těmito pravidly bližší specifikaci organizace a vlastního provedení vypisované soutěže. Rozpis soutěže jejj pro všechny účastníky závazný.

Kapitola 2 - HRACÍ PRAVIDLA

2.1 Definice hry
HRA se sestává z deseti částí. Hráč hraje v každé z prvních devíti částí dvě vypuštění (dva hody). Pokud jsou prvním vypuštěním (prvním hodem) poraženy všechny kuželky, druhé vypuštění se nehraje. V desáté části hraje hráč tři vypuštění, v případě, že je započítán (docílen) strike nebo spare, jinak pouze dvě vypuštění. Všechny části hry musí být u každého hráče bowlingu provedeny podle pravidel. Automatické počítací zařízení může být použito, pokud bude schopno provádět tisk záznamu o skóre část k části a i jinak vyhovovat počítacím a hracím pravidlům hry. Vypuštění (hod) je provedeno, pokud hráčova koule protne hraniční čáru hracího území. Vypuštění musí být provedeno osobně a manuálně.

2.2 Způsob počítání
Počet shozených kuželek u hráčova prvního vypuštění je označen v malém čtverci v horním levém rohu této části a počet shozených kuželek u hráčova druhého vypuštění je označen v horním pravém rohu. Pokud není při druhém vypuštění v části shozena žádná ze stojících kuželek, bude počet označen (-). Počítání pro dvě vypuštění v části bude zaznamenáno okamžitě.

2.3 Strike
Strike je proveden, pokud je shozena celá sada kuželek při prvním vypuštění v části. To je označeno "X" v malém levém horním čtverci v části. Počítání pro jeden strike je 10 plus počet kuželek shozených v následujících dvou vypuštěních.

2.4 Double
Dva po sobě jdoucí striky jsou double. Počítá se pro první strike 20 plus počet kuželek sražených v první následující části po druhém striku.

2.5 Triple
Tři po sobě jdoucí striky jsou triple. Počítá se pro první strike 30. K dosažení nakoulení maximálních 300 bodů musí hráč nakoulet 12 striků za sebou.

2.6 Spare
Spare je počítáno, pokud jsou neporažené kuželky z prvního vypuštění při druhém vypuštění v téže části doraženy. Značí se "/" v malém čtverci v pravém horním rohu části. Počítání pro spare je 10 plus počet kuželek shozených při hráčově následujícím vypuštění.

2.7 Split
Split se nazývá situace, kdy po prvním hodu zustanou stát kuželky v takové formaci, že je poražena vrcholová kuželka a dále:
1. je poražena nejméne jedna kuželka mezi dvema ci více stojícími kuželkami, napr.: 7-9 ci 3-10.
2. je poražena nejméne jedna kuželka tesne pred dvema ci více stojícími kuželkami, napr. 5-6.

2.8 Nedohoz
Nedohoz se nazývá situace, kdy hrác behem dvou hodu framu neporazí všech deset kuželek a neporažené kuželky zbývající po prvním hodu netvorí split.

Zde je příklad několika tabulek:

2.9 Způsob hry
Alternativa 1: Hra bude hrána vždy na dvou drahách (páru) k sobě přilehlých. Členové příslušných družstev, dvojic a jednotlivci budou koulet po sobě v pravidelném pořadí pět částí na jedné dráze. Po těchto prvních pěti částech vymění dráhy, na kterých odehrají zbývajících pět částí celé hry.
Alternativa 2: Hra bude hrána vždy na jedné dráze. Členové příslušných družstev, dvojic a jednotlivci budou po sobě a v pravidelném pořadí koulet kompletní a po sobě jdoucí části každé hry.
Alternativa 3: Při "baker team" formátu členové příslušných družstev, trojic a dvojic budou po sobě a v pravidelném pořadí koulet kompletní a po sobě jdoucí části každé hry. Týmy budou střídat dráhy v páru po deseti částech
Alternativa 4: Členové příslušných družstev, trojic a dvojic budou po sobě a v pravidelném pořadí koulet na jedné dráze kompletní a po sobě jdoucí části každé hry.
Rozpisem soutěže je možné stanovit jiný způsob hry.

2.10 Pořadí pro koulení
Pořadí, ve kterém hráči družstva, resp. dvojice, nastupují ke hře, je dáno pořadím hráčů uvedených na sestavě družstva, resp. dvojice. V případě soutěže jednotlivců (při hře každý s každým) určí začínajícího hráče los, pokud rozpisem soutěže není stanoven jiný postup. Hrají-li proti sobě dvojice či družstva na jedné dráze, rozhodne o začínajícím los, pokud rozpisem soutěže není stanoven jiný postup.

2.11 Přerušená hra
Oficiální delegát turnaje, není-li přítomen, pak rozhodčí, může schválit přesunutí soutěžních her a sérií na ostatní dráhy, pokud zařízení na některých drahách selže a ohrozí průběh soutěže.

2.12 Legálně poražené kuželky
Za legálně poražené kuželky se považují:
1. kuželky shozené dolů nebo mimo desku koulí nebo ostatními kuželkami;
2. kuželky shozené dolů nebo mimo desku kuželek při odskočení kuželky od boku dráhy nebo zadního tlumícího polštáře;
3. kuželky shozené dolů nebo mimo desku kuželek při odskočení kuželky od zametacího kříže;
4. kuželky nakloněné a dotýkající se se konce nebo boku dráhy.
Všechny takto poražené kuželky musí být ostraněny před dalším vypuštěním.

2.13 Nelegálně poražené kuželky - opakování vypuštění
Výsledek docílený poražením kuželek se nezaznamená v případě, že:
1. koule odskočí před dotekem s tlumícím polštářem.
2. vypuštění je provedeno a koule se dostane do kontaktu s některou kuželkou, která leží v prostoru ložiskového kříže nebo žlabu, před opuštěním povrchu dráhy.
3. ovlivní-li výsledek vypuštění okolnosti, na nichž hráč nemá účast.
Ve výše uvedených případech má hráč právo k dodatečnému vypuštění (opakování) c části. Kuželka a kuželky nelegálně poražené musí být postaveny na původní místa.

2.14 Nelegálně poražené kuželky - bez opakování vypuštění
Výsledek docílený poražením kuželek se nezaznamená v případě:
1. že koule opustí dráhu před dotekem se stojícími kuželkami.
2. hráč přešlápne.
3. automatický stavěč kuželek není připraven registrovat poražené kuželky.
V tomto případě nemá hráč právo k dodatečnému vypuštění (opakování) v části. Do záznamu hodů se zapíše písmeno "F". Nastane-li tato skutečnost při prvním vypuštění v části, odehraje hráč druhé vypuštění do plné sady kuželek.

2.15 Nesprávná sada kuželek
Pokud při koulení do plných nebo dorážky, je zjištěno hned po vypuštění, že jedna nebo více kuželek jsou špatně postaveny, ale neporaženy, vypuštění a výsledek shození se počítá. Je odpovědností každého hráče, aby zkontroloval před vypuštěním, zda kuželky stojí stojí správně. Bude-li hráč trvat na tom, že jedna nebo více kuželek nestojí v pořádku, budou znova postaveny před vypuštěním koule, jinak je postavení považováno za akceptovatelné.

2.16 Odskočení kuželek
Kuželky odskočené a stojící na dráze musí být počítány jako stojící a nepovažují se za poražené.

2.17 Náhrada poškozené kuželky
Je-li kuželka zlomena nebo jinak poškozena v průběhu hry, bude nahrazena jinou, velmi podobnou. Oficiální delegát turnaje, případně rozhodčí, stanoví, zda náhradní kuželka je akceptovatelná.

2.18 Mrtvá koule
Koule bude deklarována jako "mrtvá", pokud nastane nějaká z následujících možností:
1. po vypuštění (a před dalším vypuštěním na té samé dráze) je ihned zjištěn a ohlášen fakt, že jedna nebo více kuželek chybí v sadě.
2. hráč koulí na špatné dráze nebo mimo určené dráhy.3. hráči fyzicky překáží jiní hráči, diváci nebo pohybující se objekty. V takovém případě může hráč akceptovat výsledný shoz nebo deklarovat "mrtvou" kouli.
4. některá kuželka se pohybuje nebo spadne při vypuštění koule hráčem nebo před dotykem koule s kuželkami.
5. vypuštěná koule se dostane do kontaktu s cizí překážkou.Ve výše uvedených případech má hráč právo požadovat opakování vypuštění. O tom, zda se vypuštění bude opakovat, rozhodne s konečnou platností rozhodčí (případně ofic. delegát turnaje) nebo vedoucí družstev, není-li přítomen rozhodčí nebo oficiální delegát turnaje.

2.19 Definice přešlapu
Přešlap nastane tehdy, pokud část hráčovy osoby se dostane mimo nebo na druhou stranu přešlapové čáry a dotkne se některé části dráhy, zařízení nebo stavby při provedení vypuštění nebo po vypuštění.
Přešlap je zaznamenán v případě, že:
1. je zaznamenán přístrojem automatické detekce přešlapu.
2. rozhodčí, který je v pozici, kde nic nebrání ve výhledu na čáru přešlapu, ohlásí přešlap.

 

Optimalizováno pro: Mozilla Firefox 0.8 v rozlišení 1280x1024 a 1024x768.
Prohlížení stránek Internet Explorerem z důvodu možnosti špatné interpetace kódu nedoporučujeme!
Webmastering a design: Václav Novotný | ICQ - 62625026
Coded by: Macromedia Dreamweaver MX 2004